PRAVILA NAGRADNE IGRE “KANDIT PROIZVODE KUPI I NAGRADE POKUPI”

1. Priređivač nagradne igre
KANDIT.d.o.o. Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, Hrvatska, OIB: 71007296189 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“/“Kandit“).

2. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge GELD DATA d.o.o., osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

3. Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje u ime Priređivača, GELD DATA d.o.o. OIB: 27972234767, Selska 90A, Zagreb 10000 (dalje u tekstu „Administrator“). Ugovor o suradnji priložen je uz zahtjev za odobrenje priređivanja nagradne igre.

4. Svrha nagradne igre
Promidžbeni učinak proizvoda KANDIT u svim „KONZUM plus d.o.o.“ prodajnim objektima na teritoriju RH, uključujući i Internet prodavaonicu.

5. Trajanje nagradne igre
Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima-internet stranici Kandita d.o.o. www.kandit.hr i Facebook stranici www.facebook.com/KanditHrvatska. Nagradna igra traje od 01. lipnja 2023. 00:00:00 sati do 01. srpnja 2023. do 23:59:59 sati.

6. Nagradni fond

1.-2. nagrada: Električni romobil SEGWAY - pojedinačne vrijednosti 730,00 €/ 5.500, 19 kn(ukupna vrijednost 1.460,00 € /11.000,37 kn),PDV uključen
3.-4. nagrada: Sony PlayStation - pojedinačne vrijednosti 590,00 € / 4.445,36 kn (ukupna vrijednost 1.180,00 €/8.890,71 kn),PDV uključen
5.-6. nagrada: Pametni sat Garmin - pojedinačne vrijednosti 400,00 € / 3.013,80 kn (ukupna vrijednost 800,00 €/6.027,60 kn), PDV uključen
7.-11. nagrada: Poklon kartica Konzuma - pojedinačne vrijednosti 70,00 € / 527,42 kn (ukupna vrijednost 350,00 €/2.637,08 kn),PDV uključen
12.-21. nagrada: Poklon paket Kandita - pojedinačne vrijednosti 20,00 €/150,69 kn (ukupna vrijednost 200,00 € /1.506,90 kn ), PDV uključen
22.-31. nagrada: Poklon paket Saponije - pojedinačne vrijednosti 30,00 € / 226,04 kn (ukupna vrijednost 300,00 €/2.260,35 kn), PDV uključen
Ukupni fond nagrada iznosi 4.290,00 € /32.323,01 kn s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

7. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s mjestom prebivališta ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz toč 8. ovih Pravila, osim radnika Kandita d.o.o. Osijek, „Konzuma plus d.o.o.“ (Hrvatska), Administratora te članova njihove uže obitelji.

8. Način sudjelovanja
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Konzum ili na online shopu Konzuma izvrše kupovinu bilo koje Kandi čokolade, Bonko ili Laringo karamele u minimalnoj vrijednosti 3,00 €/22,60 kn. Nakon kupovine proizvoda potrebno je poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60060: Ključnu riječ KANDIT, broj računa, ime i prezime, adresa i grad (npr. KANDIT 1234/123/1, Ivan Horvat, Osječka bb, 31000 Osijek).

Cijena SMS-a je 0,32 € /2,40 kn (PDV uključen). Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Isti račun moguće je prijaviti samo jednom. Isti korisnik u nagradnoj igri može sudjelovati s više računa, ali jedan korisnik može dobiti najviše 1 nagradu.

Sudionik je dužan sačuvati račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade. Priređivač nagradne igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i „Konzum plus d.o.o.“ (Hrvatska) ne snose nikakvu odgovornost. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem SMS-ova, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

9. Nagradno izvlačenje
Izvlačenje imena dobitnika nagrada održat će se dana: 05.07.2023. s početkom u 11:00 sati, a u njega ulaze prijave pristigle do zaključno 01.07.2023. do 23:59:59 sati. Izvlačenje će se izvršiti iz jedinstvene baze podataka svih prijava pristiglih putem SMS poruka, nasumičnim odabirom putem računala u prostorima Saponije d.d. Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika Kandita.

10. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada
Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama www.kandit.hr i Facebook stranici www.facebook.com/KanditHrvatska, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na internet stranicama Kandit i Facebook stranici Kandit - najkasnije 2 radna dana nakon izvlačenja. Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave, a sve u svrhu poštivanja propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

11. Dostava zapisnika
Zapisnik o provođenju izvlačenja nagradne igre, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH, u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

12. Rok za podizanje nagrada
30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

13. Preuzimanje nagrada
Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obaviješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Priređivač će uručiti nagradu zakonskom zastupniku te maloljetne osobe, a nakon uvida u dokument kojim se to svojstvo dokazuje. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

14. Korištenje osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre:
Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, OIB: 71007296189
Kontakt: 031/512-512, kandit@kandit.hr
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre. Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju Administratoru (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač i Administrator će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre. Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i drugih pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

15. Rješavanje sporova
U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

16. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

17. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom
Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade ( npr. 1. izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd. )

18. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

 

KANDIT D.O.O.
UPRAVA

 

Ostale objave