Nagradna igra “Slatkići te vode u grad djeda Božićnjaka”

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/19-01/534, URBROJ: 513-07-21-01-19-2, od 05. rujna 2019., Uprava Kandita d.o.o., Osijek, Vukovarska cesta 239, objavljuje

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“SLATKIĆI TE VODE U GRAD DJEDA

BOŽIĆNJAKA ”

 

 1. 1. Priređivač nagradne igre: KANDIT.d.o.o., Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, Hrvatska.
 2. Svrha nagradne igre: promidžbeni učinak proizvoda KANDIT u svim prodajnim objektima na teritoriju RH.
 3. Trajanje nagradne igre: Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima-internet stranici Kandita d.o.o. www.kandit.hr i Facebook stranici www.facebook.com/KanditHrvatska. Nagradna igra traje od 01.listopada 2019. do 15. studenog 2019.
 4. Nagradni fond:
 5. Nagrada: 1 X obiteljsko putovanje za 4 osobe (2 odrasle osobe, 2 djece do 12. godina), u zemlju Djeda Božićnjaka (Rovaniemi, Laponija, Finska), u vrijednosti od 16.720,00 kn.

(Hotel  s 3 zvjezdice, termin navedenog putovanja je 14-15.12.2019.)

 

 1. do 21. Nagrada : 20 X poklon paketa Kandita u iznosu od 100 kn, ukupne vrijednosti od 2.000,00 kn.

Ukupni fond nagrada iznosi 18.720,00 Kn s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 1. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz točke 6. ovih pravila, osim radnika        Kandita d.o.o. te članova njihove uže obitelji.

6 . Način sudjelovanja: U nagradnoj igri može sudjelovati svaki sudionik koji za vrijeme trajanja nagradne igre izreže 2 markice s bilo kojeg od sljedećih proizvoda: KANDI PUCKO 80 g, KANDI GUMENKO 100 g, KANDI MLJACKO CONFETTINO ČOKOLADA 230 g, KANDI MLJACKO JELLY KICKS COLA 320 g, KANDI MLJACKO CHOCO BANANA MINI 120 g* , KANDI MLJACKO CONFETTINO 30 g, MLJACKO CHOCO BANANA ORIGINAL 280 g ILI MLJACKO JELLY KICKS MALINA I JAGODA 320 g (Na ambalaži proizvoda nalaze se  markice s likovima) te zajedno s osobnim podacima (ime, prezime, adresa, broj telefona) pošalje na adresu: Kandit d.o.o. Vukovarska 239, 31 000  Osijek, Hrvatska za nagradnu igru „SLATKIĆI TE VODE U GRAD DJEDA BOŽIĆNJAKA“. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem koverti, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

*S proizvoda  KANDI MLJACKO CHOCO BANANA MINI 120 g potrebno je izrezati 2 EAN codea (umjesto 2 markice)

 1. Nagradno izvlačenje: Obavit će se dana: 20.11.2019. s početkom u 11 sati u prostorima Kandita d.o.o. Javno izvlačenje će se obaviti nakon miješanja koverti u prigodnom prostoru, te izvlačenjem koverti dok se ne izvuku sve nagrade. Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika  Kandita d.o.o.
 2. 8. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada: Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama  kandit.hr i Facebook stranici www.facebook.com/KanditHrvatska, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na  internet stranicama Kandit  i Facebook stranici Kandit -  2  dana nakon izvlačenja.  Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave, a sve u svrhu poštivanja propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.
 3. Dostava zapisnika: Zapisnik o provođenju izvlačenja nagradne igre, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH, u roku od 8 dana od dana izvlačenja.
 4. Rok za podizanje nagrada: 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti MF RH.  
 5. Način dobivanja nagrada: Nagrade će biti uručene osobno ili poštom, a dobitnici će o nagradama biti obaviješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak i koristiti se njegovim osobnim podacima ili fotografijama. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

 

 1. Korištenje osobnih podataka

 

Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre:

Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, 31000 Osijek, OIB: 71007296189

Kontakt:  031/512-512, kandit@kandit.hr

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona) sudionika, omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre.

Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i dr. pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih.

Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

 1. Rješavanje sporova: U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.
 2. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti: nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.
 3. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom:

Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno          nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade ( npr. 1. izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd. ) 

 1. Kandit d.o.o. ne odgovara za greške u poštanskim uslugama.
 2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

 

 

                                                                                          “KANDIT“ D.O.O. OSIJEK, UPRAVA  

 

 

 

Ostale objave